General Manager

Yukari SHIROSHITA

Head coach

Ayumu SHIROSHITA

Assistant Coach

Tetsuya MAKINO

Assistant Coach

Kentaro KAMIKODAI

Assistant Coach

Kenichi SHIROSHITA

Staff of the team
Head coach / Coach
Chairperson

Rumiko NOGAWA

Sub Chairperson

Ayumu SHIROSHITA

Executive director

Yukie HATAKE

Takuya KITAJIMA
Kiyomi MAKINO
Yasuo NOGAWA
Megumi YAMAZAKI
Miki OGAWA
Yukina HOSODA
Misa FUKUSHIMA
Staff
Special Thanks!
Fumiko HATAKE
Yumiko ABURAKI
Kouji KAMIGUCHI
Hideo MIYAIRI
Masayo SHIMOHAMA